ნაწარმოებებიავტორი: ოთარ ცისკაძე
ჟანრი: თარგმანი
1 სექტემბერი, 2021


William Shakespeare – Sonnet XX

უილიამ  შექსპირი - სონეტი XX - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

ბუნებამ შეგქმნა დიაცივით ლამაზ ქმნილებად,
ბატონ-ქალბატონს ჩემი გზნების ამად შეგხარი,
სათუთგულიანს, ხასიათის ხშირი ცვლილება
დედაკაცივით არ გჩვევია - ერთგულს, ჭეშმარიტს.

ყალბი თვალებით არ მოჰგავხარ მერყევ დიაცებს,
რასაც შესცქერი - აოქროვებ ოქროცურვილით,
ვაჟკაცურ სახით მამაკაცთა მზერას იტაცებ
და დედაკაცებს უფანცქალებ გულებს სურვილით. 

რადგან ბუნება ქალად გქმნიდა ჯერეთ სათუთად,
თავდავიწყებით შეუყვარდი გამოძერწვისას,
სქესი გიცვალა, შენი თავი დაისაკუთრა,
შეუძლებლობა სიტრფიალის რათა მეწვნია.

თუმც არა უშავს, შევიყვარებ შენს გვამოვნებას,
ხოლო დიაცებს მიანიჭე - სიამოვნება.

1 სექტემბერი, 2021 წ.


გვამოვნება - ჰიპოსტასი


William Shakespeare – Sonnet XX

A woman's face with Nature's own hand painted
Hast thou, the master-mistress of my passion;
A woman's gentle heart, but not acquainted
With shifting change, as is false women's fashion;

An eye more bright than theirs, less false in rolling,
Gilding the object whereupon it gazeth;
A man in hue, all 'hues' in his controlling,
Much steals men's eyes and women's souls amazeth.

And for a woman wert thou first created;
Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting,
And by addition me of thee defeated,
By adding one thing to my purpose nothing.

But since she prick'd thee out for women's pleasure,
Mine be thy love and thy love's use their treasure.


Sonnet 20 in modern English

Your face is more beautiful than a woman’s because it’s been painted by nature and not artificially. You are both master and mistress of my passion. You have the gentle heart of a woman but without the fickleness characteristic of women. Your eyes, that light up the very object that they look on, are brighter than theirs but without their shallow flirtatiousness. You have all the best qualities a man could have. All other men look to you as a model: you catch the eye of men and you amaze women. Nature first intended you as a woman, but as she was making you, she fell madly in love with you and, by adding something, deprived me of you; by adding one thing she made you unattainable to me. But since she equipped you for the pleasure of women, let me have your love and them your body.Подстрочный перевод А.Шаракшане

Лицом женщины, написанным рукой самой Природы,
обладаешь ты, господин-госпожа моей страсти;
нежным сердцем женщины, однако, незнакомым
с непостоянством, которое в обычае у обманщиц-женщин;

глазами более яркими, чем у них, но без их обманной игры,
золотящими любой предмет, на который они глядят;
мужской статью, которая все стати превосходит,
похищает взоры мужчин и поражает души женщин.

Сперва ты создавался, чтобы стать женщиной,
но затем Природа, творя тебя, сама влюбилась
и, занявшись добавлением, отняла тебя у меня —
добавив нечто, мне вовсе не нужное;

но поскольку она предназначила тебя для удовольствия женщин,
пусть будет моей твоя любовь, а использование твоей любви — их сокровищем.


კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები