ნაწარმოებებიავტორი: ცისკაძე ოთარი
ჟანრი: თარგმანი
2 იანვარი, 2022


William Shakespeare – Sonnet LXVII (67)

უილიამ შექსპირი - სონეტი LXVII (67) - თარგმნა ოთარ ცისკაძემ

დაუცხრომელი ავხორცობით რად იბილწება,
მიმზიდველობას რად ანიჭებს მანკიერებას?
თავს მოიწონებს რადგან მისით სიძვა-ლირწება
და წააქეზებს შემცოდველთა კადნიერებას.

გაიმეორებს ნასესხები შეფერადებით
მის ღაწვთა ელფერს  ხელოვნების ფერი მიმცხრალი?
მშვენიერებას რად სჭირდება ჩრდილი ვარდების,
ცოცხალი ვარდი თუკი ამკობს ჯერაც ცინცხალი?

რად ცხოვრობს იმ დროს, როს ბუნება განაძარცვავი 
გაღატაკდა და სისხლძარღვებში სისხლი დაუშრა?
დამამშვენებლად ისღა შერჩა განძთასაცავის,
მისით საზრდოობს და დატკბება ხამუშ-ხამუშად.

იცავს ბუნება, ეფერება, ელაციცება,
როგორც უწინდელ ბარაქიან ჟამის მტკიცებას.

2 იანვარი, 2022 წ.William Shakespeare – Sonnet LXVII (67)

Ah! wherefore with infection should he live,
And with his presence grace impiety,
That sin by him advantage should achieve
And lace itself with his society?

Why should false painting imitate his cheek
And steal dead seeing of his living hue?
Why should poor beauty indirectly seek
Roses of shadow, since his rose is true?

Why should he live, now Nature bankrupt is,
Beggar'd of blood to blush through lively veins?
For she hath no exchequer now but his,
And, proud of many, lives upon his gains.

O, him she stores, to show what wealth she had
In days long since, before these last so bad.

Sonnet 67 in modern English

Ah, why should he have to be surrounded by corruption, gracing sinners with his presence, only to be taken advantage of by them? Why should shallow paintings be allowed to imitate his features, resulting in lifeless copies of his vital beauty? Why should the less beautiful be falsely represented as roses when he is a true rose? What’s the purpose of his being alive now that Nature has become bankrupt, unable to produce enough of the blood needed to imbue human beings with life and colour? It’s because he is the only treasure in her bank and, having so many children to support, she depends on that. Oh, she hoards him to show what wealth she had in times past, before these recent hard times.Подстрочный перевод А.Шаракшане

О, почему же он должен жить среди порчи
и своим присутствием скрашивать порок,
чтобы грех благодаря ему получил преимущество
и украсил себя его обществом?

Почему фальшивая раскраска должна подражать его щеке
и красть мертвое подобие у его живого цвета лица?
Почему должна убогая красота обманным путем добывать
подобия роз, когда его роза истинна?

Почему он должен жить сейчас, когда Природа обанкротилась,
обнищав кровью, способной разлиться багрянцем по живым венам,
поскольку у нее не осталось другой казны, кроме его красоты,
и, имея много пышных творений, она живет только за его счет?

О, она хранит его, чтобы показать, каким богатством она обладала
в дни давно прошедшие, до этих последних, таких плохих.

კომენტარები ილუსტრაციები რეცენზიები