ილუსტრაციააჰა, კაცი! სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“  ლევან ჯიჯავაძის  წინააღმდეგ ბინები უფასოდ - დამოუკიდებელ საქართველოში! იხარე ერო, ხალხის მტრები - გულაგებში!
1 2 3 4 ... 208 209 210